Veelgestelde vragen

Antwoorden op veelgestelde vragen over het Challenge & Support-programma.

Aanmelden en deelname

Mijn organisatie / vakgroep staat er niet bij?
Je kunt alleen aan het Challenge & Support-programma deelnemen als er afspraken zijn gemaakt tussen jouw vakgroep of specialisten-/opleidingsgroep en Challenge & Support. Als dat nog niet het geval is dan kun je onze factsheet gebruiken om het programma bij collega's, opleiders en afdelingshoofden onder de aandacht te brengen. Wij zijn altijd bereid om de mogelijkheden voor jouw afdeling samen te verkennen. 

Kan ik me op individuele basis inschrijven?
Nee, dat is niet mogelijk. Het Challenge & Support-programma heeft als ambitie coaching voor alle medische professionals beschikbaar én normaal te maken. Daarom kiezen we ervoor om afspraken met afdelingen te maken. De coaches van Challenge & Support werken allemaal ook als zelfstandige coach, je kunt hen natuurlijk benaderen voor een coachtraject, maar dan kun je niet deelnemen aan het wetenschappelijk onderzoek.

Op welke manier kan ik betalen?
Op dit moment kun je alleen via Ideal betalen. We kijken naar de mogelijkheden voor andere betaalvormen.

Kan ik in termijnen betalen?
H
et is niet mogelijk om in termijnen te betalen. We verwijzen je graag naar lokale regelingen als het voor jou niet mogelijk is om het bedrag in één keer te voldoen.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Alle gegevens, zowel voor het aanmelden bij Challenge & Support als voor deelname aan het onderzoek worden vertrouwelijk behandeld. Er is geen uitwisseling van individuele gegevens tussen Challenge & Support en de betreffende afdeling of organisatie of tussen de coach en Challenge & Support of de betreffende afdeling of organisatie. We hebben je persoonlijke gegevens nodig voor het administratieve proces en om het certificaat te kunnen maken.

Wat als het niet klikt met de coach die ik heb gekozen?
Uit ons onderzoek blijkt dat de introductievideo's heel goed werken om de juiste coach te kiezen. Mocht het zo zijn, dat er in het intakegesprek echt geen klik is, dan kun je dat aan de coach aangeven. Je krijgt dan in overleg met het Challenge & Support-programmateam de mogelijkheid om een andere coach te kiezen. Uiteraard heb je bij een nieuwe coach ook recht op zes gesprekken. 

Bestaat een coachtraject uit een eenmalige serie van zes gesprekken of is er jaarlijks onderhoud nodig?
Dat verschilt per persoon. Het coachtraject van het Challenge & Support-programma bestaat uit zes gesprekken. Sommige deelnemers kiezen na het traject voor nieuwe sessies. Op eigen initiatief of via een nieuw Challenge & Support-traject zodra zich een coachvraag voordoet. Anderen zoeken in specifieke situaties, bijvoorbeeld bij carrièrekeuze of om koers te houden, opnieuw contact met hun coach of bezoeken de coach op regelmatige basis, als ‘onderhoud’.

Ontwikkelingsgerichte coaching

Wat is ontwikkelingsgerichte coaching?
Onder ontwikkelingsgerichte coaching verstaan we binnen het Challenge & Support-programma ‘het vrijmaken van iemands potentieel om diens prestaties te optimaliseren’ (vrij naar Whitmore 1992). Bij ontwikkelingsgerichte coaching gaat het om een resultaatgericht en systematisch proces waarbij een professionele coach een coachee helpt om zelf gestelde doelen te behalen om het functioneren, de ontwikkeling en het welzijn van de coachee te bevorderen. Hierbij gaat het om de ontwikkelvraag vanuit de coachee en niet een vooropgezet doel vanuit de coach. Een professionele coach is altijd een onafhankelijke, gelijkwaardige gesprekspartner.

Hoe verhoudt coaching zich tot andere instrumenten voor persoonlijke ontwikkeling, zoals intervisie, mentoring en peer support?
Coaching, intervisie, mentoring en peer support behoren tot het palet aan ondersteuning bij persoonlijke ontwikkeling. Ontwikkelingsgerichte coaching is één van de instrumenten om reflectie te bevorderen. Hierbij is sprake van een individuele setting met een gelijkwaardige, onafhankelijke relatie tussen coach en coachee. Het is per persoon verschillend welk instrument voor persoonlijke ontwikkeling past in welke situatie. De genoemde instrumenten kunnen in elkaars verlengde liggen. Uit intervisie of mentoring kan bijvoorbeeld een coachvraag voortkomen.

Hoe zorgen we er voor dat coaching past in ons drukke schema?
In de drukte van het dagelijks werk is het moeilijk tijd en ruimte te maken voor reflectie en nadenken over de persoonlijke ontwikkeling. Omdat het Challenge & Support-programma wordt aangeboden aan de hele vakgroep of specialisten-/opleidingsgroep, met actieve steun van stafhoofd en opleider, ontstaat er meer ruimte en begrip om hiervoor tijd te maken. De medische professionals die hebben meegedaan en meedoen met het coachtraject van het Challenge & Support-programma ervaren het als een waardevolle tijdsinvestering die goed in te plannen is. De coaches die verbonden zijn aan het programma zijn flexibel en als de coachgesprekken ruim vooruit worden ingepland, is het tot op heden altijd mogelijk gebleken om een moment te vinden om met een coach te reflecteren en te ontwikkelen. 

Coaches van Challenge & Support

Hoe zijn de coaches bij Challenge & Support geselecteerd?
Challenge & Support heeft een strikt selectieproces. Alle coaches zijn zorgvuldig geselecteerd op expertise, beschikbaarheid (coaching als primaire professie), gedegen coachopleiding en adequate bij- en nascholing en ontwikkelingsgerichte aanpak. Daarnaast streven we naar een coachpool met diversiteit in type coaches om ook aan de diversiteit aan behoeften onder medisch professionals tegemoet te komen. Inmiddels is een landelijke dekking met geschikte coaches bereikt. Zo kan elke medische professional zelf een coach selecteren waarmee het klikt. 

Een medisch specialist, HR-specialist en een professional met een coachachtergrond en kennis van de medische context selecteren de coaches. Wanneer de briefselectie en het persoonlijke gesprek tot een positief oordeel leiden, wordt contact opgenomen met drie referenten. Daarmee toetsen we nogmaals of de coach voldoende affiniteit heeft met de medische context en of de referent tevreden terugkijkt op het coachtraject en de hulp bij de coachvraag (‘zou je deze coach expliciet aanbevelen aan je collegae?’). Om nog meer te leren over de kwaliteit van coaches voor medisch professionals doen we hier samen met Erasmus MC en de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar.

Iedere deelnemer wordt gevraagd een evaluatie in te vullen over de coach en het coachtraject. Hiermee monitoren we continu de kwaliteit van de coaches. Daarnaast evalueert het programmateam de coaches elke twee jaar. Zo nodig wordt de coachpool verder geoptimaliseerd. 

Zijn er bij Challenge & Support voldoende coaches beschikbaar? 
Challenge & Support werkt met ongeveer 50 coaches verspreid over Nederland. De coaches zijn beschikbaar voor deelnemers van het Challenge & Support-programma zodra een inschrijfperiode voor een vakgroep of specialisten-/opleidingsgroep start. We hebben met deze coaches afspraken gemaakt over hun beschikbaarheid. Tweemaal per jaar evalueert het programmateam of het nodig is de coachpool uit te breiden op basis van beschikbaarheid van geschikte coaches en toename van aantal deelnemers. Als een vakgroep of specialisten-/opleidingsgroep start in een regio waar de coaches verbonden aan het programma nog niet eerder zijn ingezet, beoordelen we altijd, voordat de inschrijvingen worden opengesteld, of ons coachaanbod toereikend is.

Wordt de hele vakgroep door één coach begeleid of kiest iedere arts een eigen coach?
Bij het individuele coachtraject van het Challenge & Support-programma kiest iedere deelnemer een eigen coach die past bij de persoon en de coachvraag. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een goede match tussen deelnemer en coach essentieel is voor een succesvol coachtraject. De Challenge & Support-coaches presenteren zich via introductievideo’s op de website. Hierdoor wordt de kans op succesvolle match tussen deelnemer en coach vergroot. Het eerste gesprek dient ook als intake. 

Staat het antwoord op je vraag er niet tussenStuur dan een bericht aan info@challengesupport.nu.