Stichting Challenge & Support

Dit stuk van de site gaat over de Stichting Challenge & Support. Hieronder staat achtereenvolgens de volgende informatie:

 • Doelstelling
 • Beleidsplan
 • ANBI status
 • Governance
 • Beloningsbeleid
 • Jaarverslag
 • Algemene voorwaarden

Stichting Challenge & Support
RSIN: 864314723
www.challengesupport.nu
info@challengesupport.nu

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting Challenge & Support luidt als volgt: de Stichting Challenge & Support verbetert de kwaliteit van zorg door het awarenessprogramma en ingebedde professionele coaching van professionele persoonlijke ontwikkeling voor alle medische professionals vanzelfsprekend te maken. Onderzoek heeft inmiddels een positief effect van de dit programma aangetoond op versterking van autonomie, pro-activiteit, stress-coping, minder burn-out symptomen en betere werk-privé balans van zorgprofessionals. De Stichting Challenge & Support draagt daarmee bij aan een veilige en stimulerende leer- en werkcultuur, duurzame inzetbaarheid en minder uitval en verloop van het schaarse zorgpersoneel.

Beleidsplan

Bovenstaande doelstelling is onderdeel van het beleidsplan. Het uitgebreidere beleidsplan kun je hier inzien. 

ANBI status

De Stichting Challenge & Support heeft in mei 2023 de ANBI status aangevraagd, waardoor in de toekomst de Stichting Challenge & Support vrij van schenkingsbelasting giften kan ontvangen en geven. 

Governance

Ondanks dat Challenge & Support geen zorgverlenende instelling is en de Governancecode Zorg 2022 strikt genomen niet op Challenge & Support van toepassing is, hanteert zij deze code als leidraad voor de inrichting van de governance.

Raad van toezicht

De Stichting Challenge & Support heeft de beoogde voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) benaderd en deze heeft bevestigd. In nauw overleg met het bestuur wordt onder leiding van deze voorzitter de RvT verder gevormd. Het is de bedoeling dat de oprichting van de RvT in Q4 in 2023 plaatsvindt. Zodra de RvT officieel is samengesteld zullen de namen hier gepubliceerd worden.

Bestuur
Het bestuur bestaat thans uit de volgende personen:

 • Anne de Pagter, voorzitter
 • Rob Mudde, bestuurslid
 • Laila van der Heijden, bestuurslid

Bovengenoemde drie leden zijn ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Daaraan toegevoegd zijn:

 • Arianne van Beijnum, ad interim penningmeester
 • Matthijs de Hoog, bestuursadviseur
 • Schandra Lachman, secretaris

In 2023 zal het bestuur nader samengesteld worden. 

Raad van advies

De Stichting Challenge & Support heeft een Raad van Advies (RvA), bestaande uit zeer verschillende mensen die hoog betrokken zijn met de doelstelling van de Stichting Challenge & Support en met een staat van dienst die bij kan dragen aan het verder brengen van de beweging die de Stichting Challenge & Support wil veroorzaken. Zodra de RvA officieel is samengesteld zullen de namen hier gepubliceerd worden.

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht, het Bestuur en de Raad van Advies werken allen onbezoldigd, passend in het karakter van de Stichting. De medewerkers van het bureau en de ingehuurde coaches worden betaald.

Jaarverslag

Het jaar 2022 is het oprichtingsjaar van de Stichting Challenge & Support. Het jaar 2023 wordt gebruikt om de Stichting Challenge & Support verder vorm te geven, de governance in te richten, de ANBI status aan te vragen en ‘klaar’ te maken voor de volgende fase van de beweging Challenge & Support.
Zodra het eerste jaarverslag gereed is zal dat hier gepubliceerd worden.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van de stichting staan hier