Stichting Challenge & Support

Dit stuk van de site gaat over de Stichting Challenge & Support. Hieronder staat achtereenvolgens de volgende informatie:

 • Doelstelling
 • Beleidsplan
 • ANBI status
 • CRKBO accreditatie
 • Governance
 • Beloningsbeleid
 • Jaarverslag
 • Algemene voorwaarden
 • Klachtenreglement

Stichting Challenge & Support
RSIN: 864314723
www.challengesupport.nu
info@challengesupport.nu

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting Challenge & Support luidt als volgt: de Stichting Challenge & Support verbetert de kwaliteit van zorg door het awarenessprogramma en ingebedde professionele coaching van professionele persoonlijke ontwikkeling voor alle medische professionals vanzelfsprekend te maken. Onderzoek heeft inmiddels een positief effect van de dit programma aangetoond op versterking van autonomie, pro-activiteit, stress-coping, minder burn-out symptomen en betere werk-privé balans van zorgprofessionals. De Stichting Challenge & Support draagt daarmee bij aan een veilige en stimulerende leer- en werkcultuur, duurzame inzetbaarheid en minder uitval en verloop van het schaarse zorgpersoneel.

Beleidsplan

Bovenstaande doelstelling is onderdeel van het beleidsplan. Het uitgebreidere beleidsplan kun je hier inzien. 

ANBI status 

De Stichting Challenge & Support heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status ontvangen van de Belastingdienst, waardoor de Stichting Challenge & Support vrij van schenkingsbelasting giften kan ontvangen en geven.

CRKBO accreditatie

De Stichting Challenge & Support is geaccrediteerd door het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs. Daarmee voldoet de Stichting aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten.

Governance

Ondanks dat Challenge & Support geen zorgverlenende instelling is en de Governancecode Zorg 2022 strikt genomen niet op Challenge & Support van toepassing is, hanteert zij deze code als leidraad voor de inrichting van de governance.

Raad van Toezicht
Het bestuur legt verantwoording af aan de De Raad van Toezicht (RvT). Verder zijn ze het klankbord en de belangrijkste adviseurs van het bestuur. De RvT bestaat uit de volgende personen:

 • Ronnie van Diemen - Steenvoorde, voorzitter
 • Annemarie van Rossum
 • David Voetelink
 • Jan Maarten Wierenga
 • Annamarike Seller - Boersma

Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • Anne de Pagter, voorzitter
 • Annika Berends
 • Wietske Blom - Ham
 • Nienke de Waard
 • Edwin Frenay vant Veen
 • Rob Mudde 
  Daaraan toegevoegd zijn:
 • Arianne van Beijnum, directeur
 • Inge van 't Wout - Bilderdeek, LIFT your Talent
 • Matthijs de Hoog, bestuursadviseur

Raad van Advies
De Stichting Challenge & Support heeft een Raad van Advies (RvA), bestaande uit zeer verschillende mensen die hoog betrokken zijn met de doelstelling van de Stichting Challenge & Support en met een staat van dienst die bij kan dragen aan het verder brengen van de beweging die de Stichting Challenge & Support wil veroorzaken. 

De RvA bestaat uit de volgende leden:

 • Hein Brackel
 • Sabine Uitslag
 • Stephanie Klein Nagelvoort - Schuit
 • Willem Veerman
 • Vacatures

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht, het Bestuur en de Raad van Advies werken allen onbezoldigd, passend in het karakter van de Stichting. De medewerkers van het bureau en de ingehuurde coaches worden betaald.

Jaarverslag

Het jaar 2023 is het startjaar van de Stichting Challenge & Support. Het jaar 2024 wordt gebruikt om de Stichting Challenge & Support verder vorm te geven, en ‘klaar’ te maken voor de volgende fase van de beweging Challenge & Support.
Zodra het eerste jaarverslag gereed is zal dat hier gepubliceerd worden.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van de stichting staan hier.

Klachtenreglement

De klachten procedure van de stichting staat hier.