Vacatures

Welkom bij Challenge & Support!

De Stichting Challenge & Support zoekt leden voor haar Raad van Toezicht

Het Challenge & Support programma bevordert een beweging die is geïnitieerd vanuit een behoefte aan persoonlijke professionele ontwikkeling van de professionals in de gezondheidszorg. Het zorglandschap staat voor grote uitdagingen waarbij duurzaam samenwerken, vaak ook over de eigen professie heen de norm wordt. Daarbij horen verandervaardige en reflectieve professionals in een werkomgeving die dat ondersteunt. Nu is er sprake van toenemende uitval en vertrek van collega’s en het vasthouden van bevlogen mensen is vaak een grote uitdaging. Challenge & Support wil levenslang leren en ontwikkelen voor iedere zorgprofessional stimuleren om zo met plezier in de zorg te blijven werken.

Challenge & Support is een bottom-up initiatief, aanvankelijk van artsen voor artsen, met als doel een palet aan evidence-based ondersteuning voor professionele persoonlijke ontwikkeling te vormen. Challenge & Support biedt een awarenessprogramma voor deze ontwikkeling in vakgroep/afdelingsverband met gekoppelde individuele ontwikkelingsgerichte coaching door geselecteerde gecertificeerde coaches. Deze vorm van coaching versterkt bewezen de ontwikkeling, autonomie, werk-privé balans en vermindert stress en uitputting.

In 2017 heeft dr. Anne PJ de Pagter, destijds kinderarts in opleiding (Erasmus MC-Sophia en LUMCWAKZ) voorgesteld aan prof. dr. Matthijs de Hoog, destijds opleider, om dit programma te ontwikkelen voor aiossen en medisch specialisten. De bredere missie van C&S is om persoonlijke professionele ontwikkeling van zorgprofessionals normaal en toegankelijk te maken, waarbij nu gestart is met het onderdeel coaching. Inmiddels wordt deze beweging ook beschikbaar gemaakt voor verpleegkundigen, medisch studenten en PhD-studenten en de ambitie is dit verder uit te breiden. Dit vanuit de wetenschap dat coaching en mogelijk andere ondersteuningsvormen een waardevolle bijdrage bieden aan de veerkracht en vitaliteit van de medische professional.

De Stichting Challenge & Support (hierna Stichting C&S) is begin 2023 opgericht om deze beweging verder vorm te geven. In de komende periode zal de governance ingericht worden. Daarom zoeken we nu vier leden voor de Raad van Toezicht, die in Q4 van 2023 van start gaat.

Kortom: Stichting C&S is ambitieus en maakt het verschil in een veranderend zorglandschap met grote uitdagingen! Bekijk voor meer informatie de website: www.challengesupport.nu.

Governance

De Stichting C&S heeft een bestuur met drie leden. Anne de Pagter als voorzitter, Laila van der Heijden en Rob Mudde als leden. Op dit moment worden extra leden geworven, zodat het bestuur uit minimaal vijf leden gaat bestaan. Zij dragen de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid en leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht (hierna RvT) die ook uit vijf leden gaat bestaan. De RvT toetst of het bestuur bij haar beleidsvorming en de uitvoering van haar bestuurstaken, oog houdt voor het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting C&S en een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van allen die daarbij betrokken zijn. De RvT fungeert als adviseur, controleur en sparringpartner van het bestuur.

De Stichting C&S werkt vooral met zorgverlenende professionals en hanteert daarom de Governancecode Zorg 2022 als leidraad voor haar functioneren en de inrichting van de governance (zie: www.governancecodezorg.nl). Leden van de RvT worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Na de termijn van vier jaar komen de leden na evaluatie in aanmerking voor een tweede zittingstermijn. Het betreft een onbezoldigde functie.

Voor de Stichting C&S wordt een Raad van Advies (hierna RvA) gevormd door het bestuur, waarin de volgende competenties gedekt zijn: medische- en verpleegkundige inhoud, bestuur, wetenschap, juridisch, financieel, commercieel, persoonlijke ontwikkeling en verandermanagement. De RvA heeft geen directe verantwoordelijkheid en is beschikbaar voor kennisoverdracht en advies. We denken nu aan ongeveer 15 leden. Zij treden ook als zogenaamde ambassadeurs van de Stichting C&S naar buiten. Het bestuur benadert (leden van) de RvA voor vragen. De RvA komt jaarlijkse bijeen. Vertegenwoordigers van (potentiële) organisaties waar C&S zich mee gaat verbinden kunnen lid worden van de RvA.

Samenstelling Raad van Toezicht

De RvT wordt nieuw samengesteld. Mevrouw Ronnie van Diemen is bereid gevonden als voorzitter deze te gaan leiden. De Stichting C&S hecht aan een divers samengestelde RvT. Het is onze ambitie dat het profiel voor de RvT als geheel, ertoe dient te leiden dat deze zodanig is samengesteld dat:

 • er voldoende affiniteit is met de zorg in het algemeen en een hoge mate van betrokkenheid met de maatschappelijke doelstelling van de Stichting C&S in het bijzonder aanwezig is;
 • een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 • een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, inclusiviteit en diversiteit naar geslacht, culturele achtergrond, leeftijd en disciplines aanwezig is, waarbij algemeen bestuurlijke-, zorginhoudelijke- (medisch/verpleegkundig), financieel-economische-, wetenschappelijke- en HR/persoonlijke ontwikkeling/coaching achtergronden gedekt zijn;
 • de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en het bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
 • adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het bestuur.

Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven ontwikkelen en verdiepen in de gezondheidszorg in het algemeen en de functie van de Stichting C&S in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

Voor wat betreft de taken en tijdsbesteding zijn er vier officiële vergaderingen per jaar samen met het bestuur, is er regelmatig informeel contact (klankbord) met het bestuur en zijn er informele bijdragen en/of bezoeken aan stakeholders, in overleg met het bestuur.

Het functioneren van een lid van de RvT wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat zij of hij in de uitoefening van de functie geen belang heeft bij de Stichting C&S.

Profiel

De algemene kenmerken voor alle leden van de RvT van de Stichting C&S luiden als volgt. De leden:

 • hebben intrinsieke motivatie, enthousiasme en een stevige persoonlijkheid om in de rol van toezichthouder een bijdrage te leveren aan een ambitieuze Stichting als Challenge & Support;
 • hebben niet noodzakelijk ervaring als toezichthouder, dus ook jonge talenten worden van harte uitgenodigd te reageren;
 • hebben een goed gevoel voor governance, zorgbestuur en een helder beeld van de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur en van het toezicht;
 • zijn in staat om met elkaar als nieuw team te starten;
 • zijn creatief, hebben een vernieuwende kijk op uitdagingen en hebben relevante ervaring die ook opgedaan kan zijn buiten de zorg;
 • stellen kritische vragen vanuit verschillende perspectieven, kunnen de diepte in gaan en kunnen vasthoudend zijn wanneer het nodig is, met oog voor de onderlinge verhoudingen;
 • zijn geïnspireerd door en hebben ervaring met de toegevoegde waarde van het opleiden van zorgprofessionals, ontwikkelingsgerichte interventies en levenslang leren;
 • hebben ervaring en competenties die aanvullend zijn ten opzichte van de andere leden van de raad van toezicht, zodat er een complementair team ontstaat;
 • willen en kunnen actief naar buiten treden.

De toekomstige vier leden hebben de volgende persoonlijke profielen:

 • een zorginhoudelijke achtergrond (verpleegkundig / medisch);
 • een wetenschappelijke achtergrond;
 • kennis van financiering in de gezondheidszorg en fondsenwerving;
 • HR, persoonlijke ontwikkeling en coaching achtergrond.

Tot slot, vragen en solliciteren

 • Voor vragen kunt u zich richten tot Ronnie van Diemen, voorzitter RvT of Rob Mudde, bestuurslid. Zij zijn te bereiken via info@challengesupport.nu.
 • Uw sollicitatie (korte motivatie en kort CV) kunt u richten aan mevrouw Ronnie van Diemen via hetzelfde e-mail adres. Zet bovenaan de brief voor welk van de vier persoonlijke profielen u in aanmerking wilt komen.
 • We verzoeken u te solliciteren voor 19 juli 2023.
 • De selectiecommissie bestaat uit Ronnie van Diemen (voorzitter RvT), Anne de Pagter (voorzitter bestuur), Walter van den Broek (externe professional) en Rob Mudde (bestuurslid). Zij worden ondersteund door HR functionaris Carolien Jonkman.
 • Gesprekken vinden plaats in week 34 (21-25 augustus), liefst live.
 • Mocht u mogelijk geschikte kandidaten willen attenderen op een van deze posities nodigen we u van harte uit hen een tip te geven.
 • Mocht u zich niet herkennen in deze vacature of niet beschikbaar zijn voor deze rol, maar wilt u wel bij de stichting C&S betrokken zijn om deze beweging verder te brengen, stuur ons dan vooral een bericht.