Onderzoek

Kwaliteitsborging en effectmeting door wetenschappelijk onderzoek

De pilot - opzet en eerste resultaten

In de pilotstudie in 2017 en 2018 werd coaching binnen het Challenge & Support-programma aangeboden aan kinderartsen (in opleiding) in het Erasmus MC – Sophiakinderziekenhuis en het LUMC – WAKZ. Voorafgaand en na afloop van de coaching vulden deelnemers een gevalideerde vragenlijst in. Een controlegroep bestaande uit medisch specialisten (in opleiding) kindergeneeskunde, neurologie en interne geneeskunde vanuit het Erasmus MC, het LUMC – WAKZ, en het Amsterdam UMC vulden dezelfde vragenlijsten in binnen een vergelijkbaar tijdsinterval, maar kreeg dit programma niet aangeboden. Alle kinderartsen (in opleiding) die hebben deelgenomen aan de pilot hebben van het onderzoeksteam een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek. Waarschijnlijk ten overvloede, maar wel belangrijk: deelname was vrijwillig, vertrouwelijk en anoniem; dat wil zeggen dat individuele gegevens niet ingezien (kunnen) worden door medewerkers van de betreffende centra. De onderzoeksgegevens worden volstrekt vertrouwelijk verwerkt door het onderzoeksteam. 

Dit onderzoek is een van de eerste gecontroleerde effectiviteitsonderzoeken naar coaching voor medisch specialisten en specialisten in opleiding. De onderzoeksresultaten tonen aan dat coaching positieve effecten heeft op het welzijn en de hulpbronnen van de coachees: na afloop van de coaching, rapporteert de groep die coaching heeft ontvangen (N=57 ) een significante toename van autonomie, steunende persoonlijke hulpbronnen (zoals psychologisch kapitaal, en zelfcompassie) en rapporteert een afname in burn-out klachten (zoals uitputting) terwijl deze effecten wegblijven bij de controlegroep (N=57).